Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Úvod InformácieVzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu: Katarína Pelačíková, Dilongova 42, 080 01  Prešov, email: disneyeshop.sk@gmail.com

— Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: .........................................................

................................................................................................................................................................

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ................................................................................................   

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa (*) .................................................................................................   

— Adresa spotrebiteľa (*) .....................................................................................................................   

— Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .......................................   

— Dátum ....................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Copyright 2016 - 2023 © www.disneyeshop.sk